ஃபார்முலா 1 பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்பில் பெராரி

ஃபார்முலா 1 பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்பில் பெராரி

பெராரி அணி வீரர் ஒருவர் கடைசியாக ஃபார்முலா 1 பட்டத்தை வென்றது 2007 ஆம் ஆண்டில் தான்

Advertisement