Personal Information

Full NameNemanja Gudelj
BornNovember 16, 1991
Age31 Years, 10 Months, 16 Days
National SideYugoslavia
SportFootball