ஆஸ்திரேலியா- மேற்கிந்திய தீவுகள் போட்டி கவனிக்கத்தக்க வீரர் ஓஷ்னே தாமஸ்