பேச்சின் போது "டி வார்த்தை" கூறியதற்காக கோகோ காஃப் தந்தையை கடிந்தார்!