ஸ்டீவன் ஜெரார்டிடம் இருந்து சிறப்பு செய்தி பெற்ற கரோலின் வோஸ்னியாக்கி!