பால்கிட்டை வாழைப்பழம் உரிக்கும்படி கேட்ட பிரெஞ்சு டென்னிஸ் வீரர்!