"ஆர்சிபியின் பொறுப்பற்ற ட்விட்டால் ஆத்திரப்பட்டேன்" - டிண்டா