ஸ்லாடன் இப்ராஹிமோவிக் ஆறு மாத ஒப்பந்தத்தில் ஏசி மிலனுக்குத் திரும்புகிறார்