"எனது நிர்வாக பாணியை விமர்சிக்க அவருக்கு உரிமை இல்லை" - ஓலே குன்னர் சோல்ஸ்கேர்