பார்சிலோனா அணியுடன் பயிற்சி செய்த புது வீரர் யார் தெரியுமா?

பார்சிலோனா அணியுடன் பயிற்சி செய்த புது வீரர் யார் தெரியுமா?

‘17’ நம்பர் க்ரீஸ்மேன்காக பார்சிலோனா ஒதுக்கியுள்ளது

Advertisement