சன்ஸ்க்ரீன் லோஷன் மற்றும் உப்புத்தாள் கொண்டு பந்தை சேதப்படுத்தினோம் - பனேசார்