சென்னையின் பிரக்கன்நந்தா உலகின் இரண்டாவது இளம் செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனார்

உலகின் இரண்டாவது இளம் செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆன சென்னை மாணவன்

கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டம் வெல்ல 3 நார்ம்களையும் 2500 ரேடிங்கினையும் பெற்றிருக்க வேண்டும்

Advertisement