ஆசிய போட்டிகள் 2018: பதக்கங்களை குவிக்கக் காத்திருக்கும் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த்!